Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről a

Mora Technologies Kft. (székhely: 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 19., 1. em. 1.); adószám: 14569434-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-985134), mint a www.moratechnologies.de internetes címekről elérhető honlap (továbbiakban: „Portál”) üzemeltetője és a rajta megjelenő rendezvények szervezője (a továbbiakban: „Szervező/Üzemeltető”)

és másrészről

a regisztrációtól függetlenül a Portálra lépő valamennyi felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) között.

A tevékenység jogszabályi alapjai

  • A 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
    • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
  • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”).

A Portál célja

A Felhasználók a Portálon különböző rendezvényekre, online tanfolyamokra vonatkozó hirdetéseket, valamint webáruházunkban szakkönyveket és egyéb termékeket találnak és egyes személyes adataik regisztrációját követően az általuk kiválasztott rendezvényekre jelentkezhetnek, illetve megrendelhetik termékeinket.

Szerződés létrejötte

A Felhasználó a Portál használatával, így különösképpen regisztrációjával elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”). Az ÁSZF a Portál valamennyi látogatójára (minden Felhasználóra) – regisztrációjuktól vagy annak hiányától függetlenül – érvényes és irányadó. A Felhasználó a Portál használatának megkezdésével ráutaló magatartással az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.

A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az Szervező Adatvédelmi szabályzata.

Jelentkezés/Megrendelés/Regisztráció

A Portálon hirdetett rendezvényekre történő jelentkezés, termékek megrendelése során a Felhasználó megadja személyes adatait és feljogosítja a Szervezőt azok tárolására. A Felhasználó a rendezvényre történő jelentkezéssel/ termék megrendelésével feljogosítja az Szervezőt arra, hogy a jelentkezéskor/megrendeléskor hatályos adatait, illetőleg a jelentkezéskor/megrendeléskor megadott más adatait eltárolja és a rendezvényekkel/megrendelésekkel kapcsolatos kommunikációban felhasználja.
A Poltálra Felhasználó regisztrálhat is. A regisztráció önkéntes. A Felhasználó a regisztrációnál megadja személyes adatait és feljogosítja a Szervezőt azok tárolására. A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatait bármikor módosíthatja.

A Felhasználó a regisztráció során jelszót választ. A Felhasználó köteles jelszavát gondosan megőrizni. Minden olyan jelentkezésért, amelyet a Portálra a Felhasználó jelszavával belépve tettek, a Felhasználó felelős. A Felhasználó regisztrációját törölheti.

A jelentkezés/megrendelés/regisztráció során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Felhasználó felelős. Amennyiben az Szervezőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az eljárás eredménytelensége esetén az Szervező jogosult a Felhasználó által leadott jelentkezéseket/megrendeléseket törölni, továbbá hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

A Portálon jelentkezés/megrendelés leadása során a vezeték és keresztnév továbbá email címen kívül egyéb, önkéntesen megadott adatokra is szükség van, mint a szállítási cím, számlázási cím, telefonszám.
A jelentkezéssel/megrendeléssel/regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Szervező a Felhasználóval kapcsolatba lépjen, esetenként tájékoztassa az oldallal kapcsolatos változásokról, rendezvénnyel, termékkel kapcsolatos fontos információkról. A Felhasználókat kereskedelmi jellegű ajánlatokkal hírlevél útján keressük meg, mely fogadásához felhasználó a jelentkezéssel/megrendeléssel/regisztrációval automatikusan hozzájárul, azonban a hírlevélben lévő, erre szolgáló link segítségével bármikor leiratkozhat arról.

A rendezvényekre történő jelentkezés menete

A rendezvény kiválasztása után a „jelentkezem erre a rendezvényre” gomb megnyomásával indítható a jelentkezés. A jelentkezési űrlapon a rendezvényre való regisztrációhoz feltétlenül szükséges adatokat kell megadni. A „Küldés” gombra kattintva a jelentkezés véglegessé válik.

A rendezvényre való jelentkezés az aktuális részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A rendezvényről való távolmaradás nem mentesít a részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

A rendezvényen csak azok az ügyfelek vehetnek részt, akik regisztráltak a rendezvényre, a részvételi díjat előzetesen megfizették, illetve a helyszínen bemutatják az átutalás elindításáról szóló dokumentumot, vagy egyes esetekben a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben kiegyenlítik.

Felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvényekről kép- és hangfelvétel, illetve fénykép készülhet. Ezeket a hang és képanyagokat nyomtatott és online anyagainkban, illetve a konferenciáról szóló tudósításban felhasználhatjuk.

Továbbá felhívjuk a regisztrálók figyelmét, hogy a rendezvények paraméterei (időpont, helyszín, előadó) weboldalunkon csak tájékoztató jellegűek. A változtatás jogát fenntartjuk!

A Felhasználó a jelentkezés véglegesítése előtt megkapja a rendezvény szervezőjének a Rendelet 5. § szerinti tájékoztatást (Jogi nyilatkozatot), amelyet kinyomtathat vagy számítógépére elmenthet. A Felhasználó a jelentkezés véglegesítésével kijelenti, hogy a Rendelet szerinti tájékoztatást jelentkezésével egyidejűleg kézhez kapta.

Elállás joga

A jelentkezés lemondása – ha a rendezvény weboldalán másképp nem rendelkezünk – csak írásban, legkésőbb a rendezvény előtt egy héttel, a Szervező hozzájárulásával lehetséges.
Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. A lemondási határidőt követően a már leadott jelentkezéseket, illetve az ezután beérkezett jelentkezéseket a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet.

Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a rendezvényen, a részvételi díjat nem áll módunkban visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelésünk érvényesítésétől eltekinteni.
A résztvevő személyének módosítására határidő nélkül van lehetőség!

Felelősségkorlátozás

Az Üzemeltető a Portálon elhelyezett tartalmakért, a hirdetések helyességéért, pontosságáért, a rendezvényszervezők eljárásáért, illetve a tartalomból eredő bármiféle károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok okán felmerülő teljesítési akadályért, illetve egyéb a jelentkezés teljesítése során felmerült problémáért az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli.

Az Üzemeltetőt nem terheli felelősség az előre nem látható, a tevékenységén kívül eső események okán felmerülő és bekövetkező károkért, az internet-szolgáltatást végző vállalkozások mulasztásaiért és üzemzavaraiért, más üzemzavarért, vírus, illetve az online tevékenység jellegéből adódó technikai jellegű hibákért.

Az Üzemeltető nem felel az oldal működésének szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredő károkért. Felhasználó ezzel kapcsolatosan semminemű igényt nem támaszthat az Üzemeltetővel szemben.

Szerzői jog

A Portálon közzétett tartalom (cikkek, fotók, grafikák és egyéb szerzői joggal védett anyagok, a weboldal megjelenése, designja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk, a védjegyek, logók, kereskedelmi megnevezések) a Szervező szellemi tulajdonát képezik.

A Portálon közzétett film, videofelvétel, e-learning tananyag, fotó és egyéb szerzői mű kizárólag a mű szerzője, az előadók, illetve a Szervező előzetes írásbeli engedélyével terjeszthető, közvetíthető a nyilvánosság felé, illetve tehető nyilvánosság számára hozzáférhetővé online felületeken. A konferenciák videofelvételeinek, e-learning anyagainak letöltése szigorúan tilos! A Szervező a szerző és az előadók a megjelentetett felvételek, szakmai anyagok írásbeli engedély nélküli felhasználását a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. 36. § (2) alapján megtiltják.

A hirdetésekben található tartalmak a hirdetők szellemi tulajdonát képezik.
A hirdetők által elkövetett szerzői jogi, személyiségi jogi, védjegyjogi vagy más jogsértésekért a hirdetők felelősek.

A Szervező által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: idézetek, fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Egyéb rendelkezések

Szervező hiteles és pontos információk közlésére törekszik, de az oldalakon megjelenő tájékoztatásokból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal!

Elfogadom, hogy a Szervező, mint adatkezelők az alábbi adataimat kezeljék: felhasználónév, cégnév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok, szállítási adatok. Az adattárolás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az Üzemeltető nem felel más természetes vagy jogi személyek hirdetéseiért, amelyek a Portálon találhatóak.

Az Üzemeltető a Portálon olvasható hirdetésekből eredő esetleges károkért semmilyen felelősséget nem vállal. Szigorúan tilos a Portálon található bármely tartalom bármilyen módszerrel történő sokszorosítása, másolása, publikálása, módosítása, beleértve az elektronikus készülék útján történő eljárásokat is. Kivétel ez alól, ha rendelkezik az Üzemeltető előzetes, írásbeli engedélyével, vagy ha ezt az Üzemeltető a portálon feltüntetve kifejezetten lehetővé teszi. E tilalom vonatkozik különösen a Portálon található szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, videó és hanganyagokra. Szigorúan tilos a Portál tartalmán alapuló vagy onnan eredő bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása.

Felhasználó a Portál tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Szervező követelhetik a jogsértés abbahagyását és kára megtérítését.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen általános szerződési feltételeket részben, vagy egészben bármikor módosítsa. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a Portál szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az úgy tekintendő, hogy a Felhasználó e módosításokat elfogadta.